O spółce

O spółce

 

Elektrociepłownia ma się bardzo dobrze

Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy Manowo, Robert Murii, prezes Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o. przedstawił radnym sprawozdanie z działalności w roku 2014.

Powstała 18 maja 2011 roku Spółka jest w całości własnością Gminy Manowo. Zajmuje się produkcją ciepła, dostawą wody oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych w Rosnowie. Świadczy też usługi udrażniania i utrzymania w czystości kolektorów ściekowych dla Rosnowa, gminy Manowo oraz gmin ościennych. Działalność tę może prowadzić, bo w ubiegłym roku spółka weszła w posiadanie samochodu specjalistycznego typu WUKO. W 2014 roku spółka zatrudniała 15 osób. Wzrost o 5 etatów spowodowany był przejęciem do eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz uzyskanie dofinansowania z biura pracy na nowe stanowisko pracy w sekretariacie. Ważną pozycją z działalności spółki jest wykonywanie bieżących remontów kotłowni i oczyszczalni ścieków. W 2014 r. prace te kosztowały łącznie ponad 61 tys. zł. W roku 2014 Spółka zawarła 59 umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w m. Rosnowo. Z tego 19 – ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, Szkołą Podstawową, Przedszkolem Samorządowym, Urzędem Gminy Manowo – Orlikiem, Klubem Osiedlowym, WAM – sklepy oraz 35 – umów z odbiorcami indywidualnymi Rok 2014 był kolejnym, w którym Spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy (pomimo dużych wydatków związanych z inwestycjami). Przychody ze sprzedaży (netto ) wyniosły 1 842 887,05 zł przy kosztach w wysokości 1 831 142,46 zł. Wykazany zysk to 11 744.59 zł (brutto). Przyjęte na ubiegły rok założenia inwestycyjne i kapitałowe zostały w pełni zrealizowane. Przede wszystkim powiększono kapitał zakładowy spółki do kwoty 5 131 350 zł. Przejęto do użytkowania i remontu sieć wodociągowo–kanalizacyjną wraz z hydroforniami i oczyszczalnią ścieków w Rosnowie. Przejęto kotłownię wraz z terenem na własność spółki. Podpisano też umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej dla nowej oczyszczalni ścieków. W roku 2015 Elektrociepłownia skupi się na przyjęciu kierunku działania nowej technologii dla oczyszczania ścieków w Rosnowie oraz ogłosi przetarg na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Rosnowie. Zamierza też przejąć sieć wodociągową i hydrofornię w Starym Rosnowie. Firma nie tylko zajmuje się działalnością gospodarczą: wspiera też, promując zdrowy tryb życia i kulturę regionu, działalność społeczno – lokalną, a w szczególności aktywność sportową.

Od 18 maja ubiegłego roku na terenie gminy Manowo działa pierwsza spółka gminna. Jest nią Elektrociepłownia Rosnowo spółka z o.o. Podczas lutowej sesji rady Gminy Manowo, sprawozdanie z dotychczasowej działalności spółki złożył jej prezes – Robert Murii.

Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Manowo. Firma zajmuje się dystrybucją i sprzedażą ciepła mieszkańcom Rosnowa. Jako jedyny jego dostawca w Rosnowie, ma podpisane umowy z 19 wspólnotami mieszkaniowymi, z Wojskową Administracją Mieszkań w Szczecinie oraz ze znajdującymi się na terenie tej miejscowości jednostkami podległymi gminie Manowo. Pierwszy okres działalności to czas inwestycji w urządzenia grzewcze. Prace wykonano przy pomocy wyłącznie pracowników firmy a kosztowały one blisko 22 tys. zł. Dzięki dostawom wysokiej klasy opału od MEC Koszalin oraz kredytowi obrotowemu z BGK, firma zaczynająca działalność bez większego wkładu kapitałowego, ma dobrą płynność finansową. Na początku działalności zatrudniała 8 osób. W ubiegłym roku ER sprzedała ciepło za ponad 704 tys. zł. Wypracowała przy tym zysk netto w kwocie 7 tys. zł. Był on możliwy dzięki znacznej poprawie jakości spalania opału. Przy czym należy pamiętać, że w ubiegłym roku znacznie wzrosły koszty zakupu opału. Pod koniec 2011 r. pracę znalazły tu dodatkowe 2 osoby.


Sporym zagrożeniem dla działalności ciepłowni w Rosnowie jest znaczne, sięgające nawet 80 procent zużycie sieci przesyłowej. Jak się okazuje, od momentu zbudowania obiektu i sieci, nigdy nie była ona modernizowana. Energochłonne urządzenia oraz dziurawa droga przesyłowa powodują duże ubytki i straty w produkcji. Dlatego konieczna jest modernizacja i wymiana sieci ciepłowniczej z poczwórnej na podwójną i budowa 25 węzłów wymiennikowych. Znane są już koszty tej inwestycji – około 2 mln zł. Środki mają być w 100 procentach pozyskane z zewnątrz. 75 procent ma pochodzić z Funduszu Ochrony Środowiska, a 25 procent z Banku Gospodarstwa Krajowego. Roboty mają ruszyć jeszcze w 2012 r.


W kilku słowach o Spółce….

Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. powstała w 2011 roku. Głównym udziałowcem spółki w 100% jest Gmina Manowo. Działająca ciepłownia od 1981 roku wymaga modernizacji i nakładu inwestycyjnego. Wójt Gminy Manowo Roman Kłosowski podjął decyzję o zawiązaniu spółki i powierzył obowiązki Prezesa Zarządu- Robertowi Murii, który będzie odpowiadał za wdrożenie nowej technologii wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej w Rosnowie. Głównym założeniem powstałej Elektrociepłowni Rosnowo Sp.  z o.o. jest unowocześnienie ciepłowni co przyniesie wymierne korzyści dla środowiska oraz perspektywę bezpieczeństwa cieplnego mieszkańcom Rosnowa. Obecnie zapewnia mieszkańcom Rosnowa ciepło w domach i zajmuje się gospodarką wodno- ściekową w Gminie Manowo. W Rosnowie, Manowie i Boninie ma ujęcia wody. Dzięki temu mieszkańcy tych miejscowości płacą za wodę niższe stawki niż mieszkańcy Koszalina. Wynika to z gospodarki prowadzonej przez Spółkę. W tych miejscowościach robi ona inwestycje, które mają na celu poprawić jakość wody i zapewnić odpowiednie jej dostawy, remontuje hydrofornie, wymienia filtry, itd. Dba o jakość wody, bo ona rzutuje na zdrowie ludzi, którzy z niej korzystają. Obecnie Spółka, jako jedyna w regionie buduje nową oczyszczalnię ścieków w m. Rosnowo.

Inwestor – Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o. o. realizuje inwestycję przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.Termin zakończenia robót planowany jest na 31 lipca 2017 r.